Політика конфіденційності
та договір оферти
ДОГОВІР (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

про надання послуг з організації участі у масовому розважальному заході Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕШЛ Ю», код ЄДРПОУ 40272302, в особі Директора Коваленко Наталі Анатоліївни, який діє на підставі Статуту (надалі іменується «Організатор» та/або ТОВ «СПЕШЛ Ю»), пропонує фізичним особам (надалі іменується «Учасник») отримати послуги з організації участі у масовому розважальному заході, на умовах викладених у цьому Договорі та інших документах, на які у ньому є посилання. Даний Договір є публічним договором у розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК) та договором приєднання, у розумінні умов, викладених у ч. 1 ст. 634 ЦК. Придбання Абонементу у Партнеру Заходу на участь у масовому розважальному заході у будь-якій формі є свідченням беззастережного прийняття умов, викладених у даному Договорі, та вважаються акцептуванням цієї оферти Учасником. Умови даного Договору є однаковими для всіх Учасників та полягають у наступному: 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Основні поняття та визначення термінів: 1.1.1. Публічний договір - це правочин про надання та отримання послуг з організації участі у масовому розважальному заході, який встановлює однакові для всіх Учасників умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Учасником (надалі - «Договір»). 1.1.2. Публічна оферта (пропозиція) - пропозиція Організатора (викладена на його інтернетсторінці), адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, визначених у ній. 1.1.3. Акцепт (прийняття пропозиції) - повне й беззастережне прийняття Учасником умов Публічної оферти, викладених в цьому Договорі, шляхом придбання Абонементу на сайті Офіційного Партнера заходу. Договір, укладений Учасником за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність згідно ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до договору, укладеному сторонами у письмовій формі. При придбанні Абонементу, вважається, що Учасник ознайомлений та згідний з умовами цієї публічної оферти. 1.1.4. Договір - цей Договір регулює взаємні відносини між Виконавцем та Замовником у процесі надання послуг. Згідно умов Договору ТОВ «СПЕШЛ Ю», як Виконавець, зобов'язується надавати, за умови наявності у нього таких можливостей, послуги з організації участі у масовому розважальному заході кожному Замовнику, який до нього звернеться, а Замовник зобов'язується придбати Абонементу та неухильно дотримуватись вимог та правил участі. Виконавець встановлює однакові для всіх Замовників умови надання цих послуг, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. Договір доводиться до відома усіх Учасників шляхом його розміщення (оприлюднення) на офіційному сайті Організатора: www.jfw-2020.com">www.jfw-2020.com">www.jfw-2020.com">www.jfw-2020.com">www.jfw-2020.com">www.jfw-2020.com">www.jfw-2020.com">www.jfw-2020.com">www.jfw-2020.com">www.jfw-2020.com">www.jfw-2020.com">www.jfw-2020.com">www.jfw-2020.com">www.jfw-2020.com">www.jfw-2020.com">www.jfw-2020.com">www.jfw-2020.com">www.jfw-2020.com">www.jfw-2020.com">www.jfw-2020.com">www.jfw-2020.com. Даний Договір прирівнюється до укладання Сторонами двостороннього письмового Договору на умовах, що викладені в цій публічній оферті. 1.1.5. Придбання Абонементу на участь у Заході (далі - Абонемент) - добровільне волевиявлення Учасника, що полягає в ознайомленні із інформацією наведеною на сайті, умовами Заходу та умовами цього Договору, згодою із ними та придбання Абонементу на участь в Заході, який дає право на відвідування Заходу в означений Абонементом день та дозволяє пройти на Захід дитині чи підлітку від 3 до 14 років та двом дорослим, які супроводжують дитину чи підлітка. Абонемент на участь у Заході можна придбати на сайті Офіційного Партнера Заходу:
https://kiev.karabas.com/abonement-7">https://kiev.karabas.com/abonement-7">https://kiev.karabas.com/abonement-7 . Дія Абонементу становить означений період і припиняється по його закінченню. Придбанням Абонементу Учасник підтверджує факт прийняття ним публічної оферти (пропозиції) про приєднання до цього Договору, ознайомлений з його змістом, повністю погоджується з усіма його умовами та свідомо без жодного примусу уклав цей Договір. Будьяка особа допущена до участі у Заході вважається його Учасником, а отже, такою, що повністю приймає умови цього Договору та умови участі у Заході. Обов'язок ознайомитись із повними умовами участі у Заході та умовами цього Договору покладається на Учасника. 1.1.6. Послуги - організаційні, інформаційні, посередницькі та інші послуги, перелік яких встановлений цим Договором, Програмою Заходу та іншими нормативними документами Організатора, інформація про зміст яких наводиться на сайті Організатора, які відкриті для публічного ознайомлення, а отже, до яких Учасник має вільний доступ. 1.1.7. Додаткові послуги — послуги, які можуть надаватися на території проведення Заходу на підставі окремих договорів Організатором чи третіми особами. 1.1.8. Захід - масові розважальні активації та дефіле-шоу, які є основною програмою, що проводяться на території проведення Заходу, а саме: КВЦ ПАРКОВИЙ, за адресою Паркова Дорога 16А. 1.1.9. Учасник - фізична особа, яка виявила бажання взяти участь в масовому Заході та придбала Абонемент Учасника Заходу. 1.1.10. Програма проведення Заходу - документ, розміщений на сайті організатора, у якому прописана програма дефіле-шоу та програма активацій, умови участі та реєстрації в активаціях.. 1.1.11. Офіційний сайт Організатора (чи просто - сайт) - офіційна веб-сторінка Організатора в мережі Інтернет, яка знаходиться за адресою: www.jfw-2020.com">www.jfw-2020.com">www.jfw-2020.com">www.jfw-2020.com">www.jfw-2020.com">www.jfw-2020.com">www.jfw-2020.com">www.jfw-2020.com">www.jfw-2020.com">www.jfw-2020.com">www.jfw-2020.com">www.jfw-2020.com">www.jfw-2020.com">www.jfw-2020.com">www.jfw-2020.com (постійно доступна для ознайомлення), та є джерелом інформування Учасників. 1.1.12. Сторона — Організатор або Учасник в залежності від контексту. 1.1.13. Сторони — Організатор та Учасник. 2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ 2.1. Для фізичних осіб підтвердженням повного та безумовного акцептування даної публічної оферти є придбання Абонементу, що дає право на відвідування Заходу та участі в програмі та активаціях. 2.2. Договір вважається укладеним з моменту придбання Абонементу, що свідчить про згоду дотримуватися умов Договору. Оформлення Договору у вигляді окремого письмового документу не вимагається. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами. 2.3. Учасник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримувати Послуги на встановлених Організатором умовах з моменту придбання Абонементу. 2.4. Укладаючи Договір, Учасник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору. 2.5. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов. 2.6. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов'язковими для Сторін. Перед початком користування Послугами кожний Учасник зобов'язаний ознайомитися з умовами цього Договору, Програмою Заходу, що розміщені (оприлюднені) на Офіційному сайті Організатора. 2.7. Особа не згодна з умовами Договору не може бути його Стороною та повинна утриматися від купівлі Абонементу на участь у Заході. Особа, яка здійснила Акцепт Договору, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами даного Договору та вважається Учасником відповідно до його положень. 2.8. Учасник може самостійно у будь-який момент ознайомитись із умовами Договору на Офіційному сайті Організатора та зобов'язаний періодично перечитувати інформацію із сайту, зокрема, з метою ознайомлення із важливою інформацією стосовно участі у Заході, яка може періодично вноситись. 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 3.1. Організатор, згідно умов цього Договору, а також інформації, зазначеної на сайті Організатора, зобов'язується надати комплекс послуг з організації участі у масовому розважальному Заході, а Учасник зобов'язується прийняти ці послуги в обсязі та на умовах визначених цим Договором та інформації, зазначеної на сайті Організатора. 3.2. Загальні умови та порядок надання Послуг встановлюються законодавством України, цим Договором та Програмою Заходу. 3.3. Під комплексом Послуг за цим Договором Сторони розуміють надання Учаснику можливості прийняти участь в програмі активацій (розвагах та майстер-класах) та стати глядачем дефіле-шоу , зазначених в Програмі заходу на Офіційному сайті Організатора. 4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ 4.1. Для отримання та користування Послугами передбаченими цим Договором, Учасник зобов'язаний ознайомитися з умовами цього Договору, Правилами участі, Програмою Заходу та придбанням Абонементу для участі у Заході через сервіс (сайт) Офіційного Партнеру Організатора. 4.2. Організатор не несе відповідальності за смерть, травми, інші фізичні чи психологічні ушкодження Учасника. Організатор не здійснює жодних компенсацій збитки, понесених Учасником чи іншими особами унаслідок участі в Заході. 5. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН 5.1. Учасник має право: 5.1.1. Отримати Послуги на умовах та в порядку передбаченими даним Договором. 5.1.2. Вимагати від Організатора належного виконання своїх зобов'язань за цим Договором. 5.1.3. Прийняти участь у Заході згідно умов Договору та Програмі Заходу після придбання Абонементу. 5.1.4. Користуватися, додатковими послугами Організатора, у разі їх наявності, відповідно до прейскуранту цін Організатора та інших сторін, учасників Заходу. 5.1.5. За власним бажанням приймати участь, або відмовитися від участі у Заході, на умовах визначених цим Договором. 5.2. Учасник зобов'язаний: 5.2.1. Належно виконувати взяті на себе зобов'язання за цим Договором. 5.2.2. Прийняти надані Організатором послуги в порядку та на умовах визначеними цим Договором. 5.2.3. Перед придбанням Абонементу на Захід, ознайомитися з переліком послуг, що надаються Організатором, ознайомитися з умовами їх надання, Програмою Заходу, що розміщена (оприлюднені) на Офіційному веб-сайті Організатора. 5.2.4. Неухильно дотримуватися вимог даного Договору, правил безпеки та вимог елементарної розумності. 5.2.5. Відвідувати Захід у визначену придбаним Абонементом дату, згідно з Програмою заходу, яка розміщена на сайті Організатора. 5.2.6. Дбайливо та охайно ставитися до майна, що знаходиться на території проведення Заходу, під час користування Послугами, визначеними даним Договором. 5.2.7. Нести матеріальну та моральну відповідальність за нанесену шкоду Організатору, його персоналу, іншим учасникам заходу та їх майну. 5.3. Організатор має право: 5.3.1. Вимагати від Учасника належного та повного виконання взятих на себе зобов'язань за цим Договором. 5.3.2. Вимагати від Учасника відшкодування матеріальної та моральної шкоди в разі завдання збитків Організатору, майну Організатора, його працівникам чи іншим особам. 5.3.3. Не допускати Учасника на територію проведення Заходу і припинити надання Послуг, якщо зовнішній вигляд останнього дає підстави вважати, що Замовник знаходиться під впливом алкогольних, наркотичних, сильнодіючих лікарських засобів, здатних впливати на його поведінку та стан свідомості. 5.3.4. Не допускати Учасника на територію проведення Заходу і припинити надання Послуг, якщо Учасник своїми діями порушує правила поведінки, загрожує життю та здоров'ю, честі та гідності інших Учасників та/або працівників Організатора, чи третіх осіб. 5.3.5. В односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, або призупинити його виконання за наявності підстав вважати, що надання Послуг може заподіяти шкоду Учаснику або спричинити інші несприятливі для нього самого або третіх осіб наслідки, що буде вважатись неможливістю виконання цього Договору з вини Учасника та не потягне будь-якої відповідальності для Організатора. 5.3.6. Змінити умови цього Договору, а також Програму заходу у односторонньому порядку попередньо розмістивши інформацію на офіційному сайті Організатора: www.jfw-2020.com. 5.3.7. Обмежувати використання Учасником будь-якого обладнання та доступ Учасника до будьякого приміщення. 5.3.8. Без узгодження із Учасником самостійно, з метою безпечного і ефективного надання послуг та контролю за якістю Послуг що надаються, здійснювати відео та фото зйомку під час проведення Заходу. 5.3.9. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю Учасника під час користування Послугами, визначеними даним Договором. 5.4. Організатор зобов'язаний : 5.4.1. Надавати Учаснику Послуги згідно умов цього Договору. 5.4.2. Після придбання Абонементу, запропонувати обрати реєстрацію в активаціях Програми заходу та присутність в якості глядача на дефіле-шоу, згідно з інформацією, яка розміщена на офіційному сайті Організатора. 5.4.3. Доводити до відома Учасника про всі зміни умов Договору, зміни дати та часу проведення активацій Програми Заходу тощо, шляхом розміщення відповідної інформації на сайті: www.jfw-2020.com 5.4.4. В разі виявлення порушень будь-яким з Учасників чи третіх осіб правил поведінки під час проведення Заходу, умов участі у Програмі Заходу чи умов цього Договору, вжити всіх можливих заходів щодо припинення цього порушення. 5.4.5. Організатор зобов'язується організувати участь Учасника у обраному Заході на умовах цього Договору. 5-4-6. Організатор надає Учаснику Заходу повну і достовірну інформацію про умови реєстрації в активаціях Програми заходу, яка розміщена на сайті Організатора, включаючи інформацію про супутні товари, що можуть бути придбані під час проведення Заходу та послуги, які будуть доступні під час Заходу. 6. АБОНЕМЕНТ УЧАСТІ У ЗАХОДІ 1.1. Придбати Абонемент можна на сайті Офіційного Партнера Заходу: https://kiev.karabas.com/abonement-7 . 1.2. Абонемент дає право на відвідування Заходу однієї дитини / підлітка віком від 3 до 14 років та двох дорослих, які супроводжують дитину чи підлітка. 1.3. Дія Абонементу розповсюджується на весь день, зазначений в Абонементі. 1.4. Абонемент не є дійсним в інший день Заходу, який не зазначений в даному Абонементі. 1.5. Вартість Абонементу різниться від обраного дня Заходу та розміщена на сайті Заходу, сайті Офіційного Партнеру Заходу, який здійснює реалізацію та продаж Абонементів на Захід Організатора. 1.6. Оплата Абонементу здійснюється Учасником при його придбанні на сайті Партнеру Заходу, згідно з офіційними умовами Офіційного Партнеру Заходу. 1.7. Всі розрахунки здійснюються у національній валюті України - гривні - в безготівковій формі, шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Офіційного Партнеру Заходу. 1.8. Кошти сплачені Учасником відповідно до даного розділу Договору поверненню не підлягають 7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ. 7.1. Термін дії оферти не обмежений і співпадає зі строком її розміщення на Офіційному сайті Організатора, якщо інше не зазначено на самому сайті. 7.2. Для Учасника цей Договір набуває чинності з моменту придбання Абонементу на Захід. 7.3. Строк дії Договору з Учасником, який акцептував дану оферту, закінчується в момент закінчення участі Учасника в обраному Заході. 7.4. В разі порушення умов Договору зі сторони Учасника, Договір може бути достроково припинений/розірваний Організатором в односторонньому порядку без повернення сплачених коштів Учаснику, при цьому послуги вважаються наданими в повному обсязі та належним чином. 7.5. Договір може бути достроково припинений/розірваний за ініціативи Учасника з підстав передбачених чинним законодавством України. 7.6. Організатор самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Організатор самостійно має право змінити умови Договору з обов'язковим повідомленням про це Учасника на Офіційному сайті Організатора. 7.7. При внесенні змін до цього Договору, Організатор розміщує повідомлення про такі зміни на своєму Сайті не менше ніж за 3 (три) календарних днів до вступу змін в силу, окрім випадків, для яких Договором встановлений інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Організатор не зобов'язаний повідомляти Учасника про внесення змін. При цьому Організатор гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Організатора поточна редакція тексту цього Договору є дійсною. 7.8. В договір можуть бути внесені зміни та доповнення шляхом розміщення відповідної інформації на сайті: www.jfw-2020.com. Учасник зобов'язаний слідкувати за змінами, розміщеними на зазначеному сайті та періодично відвідувати його. 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України. 8.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх необхідних заходів для належного виконання свого зобов'язання за цим Договором. 8.3. Організатор не несе відповідальності в разі вчинення дії/бездіяльності третіх осіб, що не є працівниками ТОВ «СПЕШЛ Ю» (власників території на якій має відбутися чи відбувається Захід, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, комунальних служб, Співорганізаторів, громадських організацій тощо), внаслідок яких Виконавець не зміг виконати свої зобов'язання за цим Договором. 8.4. Учасник несе самостійну і особисту відповідальність за своє життя і здоров'я. 8.5. Організатор не несе відповідальність за шкоду, нанесену життю та здоров'ю Учасника. 8.6. Організатор не несе відповідальність за стан здоров'я Учасника під час споживання Послуг визначених даним Договором. 8.7. Виконавець не несе відповідальність за шкоду завдану здоров'ю або майну Учасника діями третіх осіб або діями самого Учасника. 8.8. У разі нанесення матеріального збитку, псування або втрати майна з вини Учасника, останній зобов'язаний відшкодувати повну вартість нанесеного збитку на підставі рахунку наданому Організатором. 8.9. Учасник повинен дбати про збереження своїх особистих речей. Організатор не несе відповідальність за збереження особистих речей Учасника. 8.10. Усі спірні ситуації, суперечки й розбіжності, що виникли з приводу укладення чи виконання умов даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів. Якщо Сторони під час переговорів не досягли згоди, всі спірні відносини вирішуються у судовому порядку встановленому законодавством України. 9. ФОРС-МАЖОР 9.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов'язків по цьому Договору, якщо воно стало слідством дії обставин непереборної сили, а саме: стихійного лиха, війни і військові дії, страйку (-ів), диверсії, аварії, пожежі, масового безладдя і заворушень, актів органів державної влади або управління, і т.д., при умові, що дані обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору. При цьому строк виконання зобов'язань за цим Договором продовжується на час дії вказаних обставин та їх наслідків. 9.2. Повідомлення Організатора про настання форс-мажорних обставин можливе, поміж інших, шляхом розміщення відповідної інформації на Офіційному сайті Організатора. 9.3. Підтвердженням наявності та тривалості форс-мажорних обставин є довідки, видані відповідними органами державної влади України. 10. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 10.1. Учасник приймає участь у Заході відповідно до дати його проведення, зазначеного в придбаному Абонементі. 10.2. Участь у масовому розважальному Заході можлива лише за наявності Абонементу. 10.3. Учаснику слід пильно стежити за своїми особистими речами та одягом і не залишати їх без нагляду. За загублені та/або залишені без нагляду речі, Організатор відповідальності не несе. 10.4. Перебування в службових приміщеннях без відповідного дозволу Організатора категорично забороняється. 10.5. Організатор не несе відповідальності за дії третіх осіб та взаєморозрахунки між Учасником та такими третіми особами, у томі числі і з Співвиконавцями, а також не відповідає за зобов'язаннями стороною яких він не є. 10.6. ТОВ «СПЕШЛ Ю» не є медичним або іншим закладом, що надає послуги з медичного забезпечення, не оцінює, не спостерігає та не контролює стан здоров'я Учасника. 10.7. Учасник несе самостійну відповідальність за своє життя, стан здоров'я під час участі у Заході. 11. ІНШІ УМОВИ 11.1. Організатором можуть надаватися Учасникам додаткові послуги, які не передбачені п. 3.1. даного Договору та не входять до предмету цього Договору. 11.2. Додаткові послуги можуть надаватися Організатором на підставі окремих договорів. 11.3. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 11-4- Придбанням Абонементу Замовник підтверджує, що він ознайомлений в повному обсязі зі своїми правами та обов'язками передбаченими даним Договором, Програмою заходу, а також з правами і обов'язками визначеними Законом України «Про захист прав споживачів». 11.5. Сторони засвідчують, що цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології із дотриманням всіх загальних вимог, що є необхідними для чинності правочину згідно ст. 203 Цивільного кодексу України. 11.6. Учасник надає свою згоду та дозвіл Організатору та Співорганізаторам на збір та обробку своїх персональних даних відповідно до п. 6 ст. 6 та п.1.1. ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» з метою надання Послуг. Наведена вище інформація також може надаватись третім особам, безпосередньо задіяним в обробці цих даних, а також в інших випадках прямо передбачених законодавством. 11.7. З метою забезпечення безпеки на території проведення Заходу Учасник надає свою безумовну згоду на проведення фото та відео зйомки під час його участі у Заході Також Учасник надає дозвіл використовувати Організатором та Співорганізаторами, їх працівниками та контрагентами фотографій, відеозаписів, звукозаписів або будь-яких інші записів знятих під час проведення Заходу, у тому числі і у рекламних цілях без оплат та будь-яких компенсацій. 11.8. Належним повідомленням та доведенням інформації до споживачів Послуг визначених цим Договором вважається розміщення відповідної інформації на сайті: www.jfw-2020.com. 11.9. Датою укладення цього Договору вважається дата придбання Абонементу Учасника та оплата Абонементу на сайті Офіційного Партнеру заходу. 11.10. Місцем укладення цього Договору є місто Київ. 12. РЕКВІЗИТИ ОРГАНІЗАТОРА Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕШЛ Ю», код ЄДРПОУ 40272302. Адреса для надсилання скарг (заяв, звернень) до Організатора, порядок і терміни розгляду заяв та скарг, а також поштові та електронні адреси, контактні телефони, за якими Учасник може звернутися з питань надання послуг до Організатора розміщені на сайті: www.jfw-2020.com Юридична адреса: 03142, м.Київ, Святошинський район, бул. Вернадського, б. 57, кв. 79 Директор ТОВ ТОВ «СПЕШЛ Ю»: Коваленко Наталя Анатоліївна.
АДРЕСА ПРОВЕДЕННЯ:
Київ, Паркова дорога 16А, КВЦ Парковий

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ:
19−22 березня 2020

КОНТАКТИ АДМІНІСТРАЦІЯ:

info@juniorfashionweek.com.ua
+380 (67) 922 97 12

ДЛЯ ПРЕСИ:
lpir307@gmail.com (Людмила Троїцька)
+380 (50) 668 10 93
попередня акредитація обов'язкова